Veden laatu

Talousveden laatua seurataan vesinäytteistä, joita otetaan raakavedestä, laitokselta lähtevästä vedestä ja eri puolilta jakeluverkostoa. Talousveden laadun valvontaa suorittaa terveydensuojeluviranomainen (Kalajoen kaupunki - Terveysvalvonta).

Pohjavesi on luonnostaan lievästi hapanta, josta johtuen se neutraloidaan kalkkikivisuodatuksella. Ennen verkostoon johtamista veden mikrobiologinen laatu varmistetaan UV-käsittelyllä.

Hygieenisen laadun ohella tärkeitä seurattavia parametreja ovat mm. rauta, mangaani ja hapettuvuus (humuspitoisuus), jotka jo pieninä määrinä voivat aiheuttaa saostumia verkostoon. Haitta on tekninen, ei terveydellinen. Saostumien määrää seurataan sameusmittauksilla.

Maamme pohjavesi on luonnostaan pehmeää, eli mineraalisuoloja on niukalti. Kalkkikivisuodatus nostaa veden kalsiumpitoisuutta ja kovuutta. Kalsium on elimistölle tärkeä mineraali. Käsittelyssä veden kalsiumpitoisuus kohoaa noin 30 mg/l. Kovuusarvo jää alle 1 mmol/l, mikä on normaaliarvo ja pesukoneiden pesuaine voidaan annostella alimman annosteluohjeen mukaan.

Keskeisimmät viranomaisvelvollisuudet talousveden laadun valvonnassa kuuluvat terveysviranomaisille.

Terveysviranomaiset valvovat

Terveydensuojeluviranomaisen tulee valvoa, ettei talousvetenä käytetä vettä, josta saattaa aiheutua terveydellistä haittaa. Vesijohtovedestä on tehtävä sosiaali- ja terveyshallituksen määräämät tutkimukset. Tämä koskee myös sellaista vettä, josta vesijohtovesi valmistetaan. Sekä valvontatutkimuksen sisältö että tiheys riippuvat paitsi vesijohtoveden käyttäjämäärästä, myös raakaveden laadusta, vedenkäsittelytavasta, jakeluverkon ominaisuuksista ja vesilaitoksen oman käyttötarkkailun tasosta. Terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistoiminnassa vesilaitosten kanssa laatia laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Laitosten oma käyttötarkkailu

Viranomaistarkkailun lisäksi on suoritettava vesilaitoksen toimesta omaa käyttötarkkailua. Valvontatutkimusohjelman mukaiset tulokset käytetään tietenkin mahdollisuuksien mukaan hyväksi osana laitoksen omaa käyttötarkkailua, mutta yleensä ne eivät riitä laitoksen käytön tarkkailuun. Vesilaitokset ovat yksilöllisiä, joten käyttötarkkailu suunnitellaan kussakin tapauksessa laitoskohtaisesti.

Vesinäytteet jatkuvan valvonnan turvana

Pohjavedestä näytteet otetaan ensisijaisesti laitokseen tai pumpaamoon tulevasta vedestä, jolloin näyte edustaa keskimäärin useiden kaivojen veden laatua. Vedenjakelualueella näyte otetaan kuluttajan hanasta, jolloin näytepaikka täyttää asetuksen mukaisen valvontavelvoitteen. Lisäksi vesisäiliöistä otetaan näytteet. Jatkuvan valvonnan alaisen talousveden tutkimustulokset on oltava sekä terveydensuojeluviranomaisen että kyseisen vesilaitoksen tai vedenottamon omistajan tiedossa. Nämä tutkimustulokset ovat julkisia asiakirjoja.